เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ...ข้าว

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาแต่โบราณ
ข้าวเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
ให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง
ข้าวเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งทางจิตใจของชาวไทยมาโดยตลอด
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกข้าว
มากที่สุดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งชาติ
การมอบข้าวที่มีคุณภาพคัดพิเศษเป็นอย่างดีให้กับคนที่เรารัก
เคารพ นับถือหรือปราณนาดี เปรียบเสมือนการมอบ
คุณค่าของสิ่งดีๆที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นและความมั่งคั่ง
การมอบข้าวให้แก่กันหรือการทำบุญด้วยข้าวก็หมายถึง
การให้ชีวิตของตนโชคดี มีชัย มั้งมี ศรีสุข
ตามความเชื่อของชาวไทย