เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ...ข้าว

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาแต่โบราณ ข้าวเป็นอาหารที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง ข้าวเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งทางจิตใจของชาวไทย
มาโดยตลอด เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกข้าว มากที่สุดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งชาติ
การมอบข้าวที่มีคุณภาพคัดพิเศษเป็นอย่างดีให้กับคนที่เรารัก เคารพ นับถือหรือปราณนาดี เปรียบเสมือนการมอบ คุณค่าของสิ่งดีๆ
ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นและความมั่งคั่ง การมอบข้าวให้แก่กันหรือการทำบุญด้วยข้าวก็หมายถึง
การให้ชีวิตของตนโชคดี มีชัย มั่งมี ศรีสุข ตามความเชื่อของชาวไทย