ปรัชญาองค์กร

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมข้าวที่ยาวนานกว่า 60 ปี เราดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่น ใส่ใจและสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภค